Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa » Pozwolenia zintegrowane Wersja do druku

Pozwolenia zintegrowane


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 067 2680 537.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone art. 208 ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:

·         na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

·         wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

·         na wytwarzanie odpadów;

oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:

 

1.   informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:

a)  oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

b)  istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

c)  proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,

d)  proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,

e)  proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,

f)  proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,

g)  spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;      

 

2.   uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań;

 

3.  opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.

 

4. W informacji, o której mowa w pkt 1 lit. c, proponowane poziomy hałasu poza zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

 

5. Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, informacja, o której mowa w art. 184 ust. 2 pkt 15, zawiera:

1)   wskazanie i opis proponowanych działań;

2)   harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok jest wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne oraz terminów realizacji tych etapów;

3)   przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań;

4)   plan finansowania poszczególnych działań;

5)   wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających proponowany harmonogram realizacji działań.

 

6. Wniosek przedkłada się w dwu egzemplarzach.

 

7. Do wniosku dołącza się:

1)   dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;

2)   zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

3)   kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana.

 

 

Opłaty

1. Opłata skarbowa:

Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opłata skarbowa wynosi 2 011,00 zł lub 506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych     i średnich przedsiębiorców lub 506,00 zł od pozostałych wg części III ust. 40 pkt. 3 załącznika do ustawy z dnia    16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

 

2. Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 3.000 euro. Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie wysokości opłaty rejestracyjnej (Dz.U. z 2002r. Nr 190 poz. 1591).

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 209 ust 2 Prawa ochrony środowiska w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Inne wskazówki, uwagi

1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Instalacje te określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002. Nr 122 poz. 1591).

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013, poz. 267. z późn. zm).


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2004-07-28 14:51:42, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2004-07-30 14:46:53, Ostatnia zmiana: 2013-05-28 12:57:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2579