Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Komunikacji » Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego Wersja do druku

Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego

Podstawa prawna:

-   rozdział 2, 3 i 5  ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z zm.),

-  rozdział 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

 

Pobieranie opłat:

rozdział 8 ustawy o transporcie drogowym

 

Wysokość opłat:

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),

 

Termin załatwienia:

do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Wzór wniosku:

druk wniosku w sprawie:

-   udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy,

-   udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

    a.  samochodem osobowym,

    b.  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie

         więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 

-   udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

-   udzielenia zezwolenia na transport osób w przewozach regularnych lub regularnych specjalnych,

-   uzyskania zaświadczenia na wykonywanie krajowego przewozu drogowego na potrzeby własne,

-   uzyskania wtórników wymienionych zezwoleń, licencji lub zaświadczenia,

dostępne w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D pokój nr 8.

 

Opłaty za czynności administracyjne:

-   w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5

-   na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu:  nr 60 1320 1351 2222 1111 2000 0001

 

Uwagi:

 

Właściwość organu:

organ właściwy w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub  cofnięcia:

-   zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest – starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5, lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

-   licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do

przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,

-   udzielenia zezwolenia na transport osób starosta właściwy ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na obszarze powiatu z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w art. 18 ust.1, pkt.1, lit. a-d1  ustawy o transporcie drogowym.

-   zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony.

 

Strona dokonująca czynności:

czynności dokonuje osobiście przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie / licencję lub ustawowy bądź statutowy przedstawiciel przedsiębiorcy,

 

Przedsiębiorcy posiadający licencje:

zgodnie z art. 23 rozporządzenia WE Nr 1071/2009 przedsiębiorcy, którzy posiadają licencje wydane przed dniem 4 grudnia 2011 r. na wykonywanie krajowego transportu drogowego są zobowiązani po tym terminie spełniać warunki wymienionego rozporządzenia,

 


Informację wytworzył: Andrzej Ratajczak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kinga Basiura, Data wprowadzenia: 2013-11-22 08:33:00, Zatwierdził do publikacji: Kinga Basiura, Data publikacji 2013-11-22 08:33:18, Ostatnia zmiana: 2013-11-22 08:33:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 714