Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Oświaty

Awans zawodowy nauczycieli - stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczycieli
na stopień nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu kolejnego stopnia awansu -nauczyciela mianowanego, jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

1.      Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

 

2.      Wymagane dokumenty

Komisja egzaminacyjna przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do Starosty Wągrowieckiego.

 

·         Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:

Do wniosku należy załączyć:

1)           poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

2)           poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

3)           zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)    wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b)    dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)    dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)    uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

  

Zaświadczenie nr 1 - formularz wypełnia dyrektor szkoły/placówki, w której nauczyciel odbył staż na stopień awansu nauczyciela mianowanego lub zakończył staż rozpoczęty w innej szkole,

 

Zaświadczenie nr 2    - formularz wypełnia dyrektor szkoły/placówki, w której nauczyciel rozpoczął staż i w trakcie stażu zmienił miejsce zatrudnienia
lub wypełniają dyrektorzy szkół w sytuacji, gdy nauczyciel był zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć (stanowi integralną część zaświadczenia nr 1),
   

                      

Dodatkowo nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 167) załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

1)        zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

2)        sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich - potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.

Do wniosku można również dołączyć inną dokumentację potwierdzającą szczególne osiągnięcia dorobku zawodowego oraz prośbę o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego oraz Kartę informacyjną.

                                                                                                                     

3. Opłaty:

brak opłat

4. Termin :

·         W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu
lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

·         W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję
o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie można złożyć do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu
(ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

 

6. Podstawa prawna:

  • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
  • USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

7. Informacje dodatkowe:

  • Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
  • Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego nie spełnia wymagań formalnych - wskazuje się szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia
    w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

·         O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu powiadamia się nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

Załączone dokumenty
  KARTA INFORMACYJNA (37.5kB)        
  Prośba o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego (24.5kB)        
  Zaświadczenie nr 1 (52.5kB)        
  Zaświadczenie nr 2 (36kB)        
  Wniosek - awans zawodowy (29kB)        
Redaktor: Łukasz Lemanski Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Utworzony: 2003-07-23 10:38:21 Ostatnia zmiana: 2015-06-02 08:26:35