Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Starosta » Status prawny

Status prawny


 Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc

Wybierany przez Radę Powiatu na okres czteroletniej kadencji, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu, w głosowaniu tajnym 

·        Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

·        Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

·        W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

·        Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

·        Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

1)  powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

2)  zatwierdza programy ich działania,

3)  uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,

4)  w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

5)  zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

·        Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

·        Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Redaktor: Kinga Basiura Źródło: Biuro Rady
Utworzony: 2009-06-24 12:58:03 Ostatnia zmiana: 2014-12-19 11:26:32