Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150100
od 16 czerwca 2003 r.
Informacje » Archiwum Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 Starosty Wągrowieckiego z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia "Powiatowego Katalogu Firm"


Zarządzenie Nr 20
Starosty Wągrowieckiego
z dnia 21 listopada 2005 roku

w sprawie wprowadzenia "Powiatowego Katalogu Firm"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu Powiatowy Katalog Firm.

§ 2

Zadaniem katalogu jest wskazanie firm, których usługi są konieczne lub też mogą być pomocne w postępowaniach administracyjnych. W katalogu mogą znaleźć się zarówno firmy zarejestrowane na terenie Powiatu Wągrowieckiego jak i zarejestrowane poza nim, ale świadczące usługi na obszarze właściwości powiatu.

§ 3

Katalog dostępny jest na stronie internetowej powiatu, w punkcie informacyjnym starostwa oraz w odpowiednich wydziałach merytorycznych, tj.:
- Wydziale Komunikacji,
- Wydziale Architektury i Budownictwa,
- Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii

§ 4

Katalog zawiera informacje o nazwie firmy, danych teleadresowych, przedmiocie działalności oraz innych danych zgłoszonych przez usługodawców.

§ 5

Katalog jest otwarty dla wszystkich usługodawców chcących się w nim znaleźć.

§ 6

Pracownicy ww. wydziałów mają obowiązek posługiwania się katalogiem w kontaktach z klientami zainteresowanymi odpowiednimi usługami.

§ 7

Procedura zgłoszeniowa i aktualizacyjna wygląda w sposób następujący: pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych po otrzymaniu oferty niezwłocznie informuje o tym kierownika odpowiedniego wydziału merytorycznego. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji oferta usługodawcy umieszczana jest w powiatowym katalogu firm.

§ 8

Za działania kontrolne i oceniające posługiwanie się katalogiem odpowiedzialny jest Sekretarz Powiatu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.

Starosta Wągrowiecki
Józef Sulikowski


Informację wytworzył: Dariusz Trojanowski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Trojanowski, Data wprowadzenia: 2005-11-22 09:06:41, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Trojanowski, Data publikacji 2005-11-22 09:11:10, Ostatnia zmiana: 2005-11-22 11:47:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2229