Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

I. Miejsce  załatwiania

 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15

62-100    Wągrowiec

pok. nr 4 (parter)

tel. (67) 26-80-543

e-mail: geodezja@wagrowiec.pl

 

II. Godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałki  8.00 - 16.00

od wtorku do piątku  8.00 - 14.00

 

III. Zespół

 

  1. Renata Grieger
  2. Grażyna Lamch
  3. Elżbieta  Zawol

 

IV.Zakres usług

 

Prawo  geodezyjne i kartograficzne

Art. 20. 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

  1)  gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

  2)  budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

  3)  lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

  1)  właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;

  2)  miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1;

  3)  informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

  4)  wartość nieruchomości.

 

Art. 24. 1. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.

2. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4, są jawne i powszechnie dostępne.

3. Starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2, na żądanie:

  1)  właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;

  2)  podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;

  3)  innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

3a. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:

  1)  prokuratury;

  2)  sądów, działających w sprawach publicznych;

  3)  organów kontroli państwa w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;

  4)  organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

4. Starosta zapewnia nieodpłatnie bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim:

  1)  gminom i marszałkom województw - w celu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów;

  2)  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w celu utworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

  3)  Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska i dyrektorom parków narodowych - w celu sporządzania planów ochrony, planów zadań ochronnych, monitoringu i wykonywania kontroli na obszarach Natura 2000.

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przetwarzać oraz nieodpłatnie udostępniać producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, dane, o których mowa w ust. 4, dotyczące tych producentów na cele szkoleniowe związane z utworzeniem lub prowadzeniem ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

 

 V. Zmiany w operacie ewidencji gruntów (wnioski)

 

Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są z urzędu lub na wniosek strony. Do zmian wprowadzanych z urzędu (na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych)

       nie jest wymagane złożenie wniosku przez zainteresowanego.

 

VI. Opłaty

 

Wypisy i wyrysy, informacje z bazy ewidencji gruntów i budynków – według rozporządzenia   w sprawie wysokości opłat  za  czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego .

 

Uwaga ! Pobranie opłaty następuje w dniu wydania wykonanych dokumentów.

Opłaty bez prowizji – Bank  Pocztowy w Wągrowcu, ul. Pocztowa 12

W pozostałych bankach pobierana jest prowizja.

 

Zmiany wprowadzane z urzędu oraz zmiany wprowadzane na wniosek zainteresowanej strony (bez wydawania decyzji) –  nie podlegają opłacie skarbowej

Zmiany wprowadzane na wniosek zainteresowanej strony (wydanie decyzji) – 10 zł.

 

VII. Terminy załatwiania 

 

Bez zbędnej zwłoki, do 1 miesiąca. W przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

 

VIII.Tryb odwoławczy

 

Od wydanych decyzji administracyjnych przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w  terminie 14 dni od daty  jej otrzymania.

 

IX.Podstawa  prawna

 

  1. Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne  z 17 maja 1989 r.( Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z 2001 r. z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie  w sprawie wysokości opłat  za  czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r (Dz. U. Nr 37, poz. 333) 
  4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  5. Ustawa  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 UWAGI

 

Prawo geodezyjne i kartograficzne

·         Art. 22. 1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.

2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.

3. Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

·         W przypadku zlecenia wykonania wypisu i wyrysu, wypisu z rejestru gruntów, budynków, lokali niezbędne jest załączenie do wniosku aktualnego odpisu z księgi wieczystej 

 

Załączone dokumenty
  Wniosek o wydanie wypisu,wypisu i wyrysu,wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (468.1kB)        
  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (425kB)        
  Przypisy do wniosku P (295.7kB)        
  P1 (364.6kB)        
  P2 (275.7kB)        
  P3 (246.1kB)        
  P4 (379.6kB)        
Redaktor: Katarzyna Kubacka Źródło: Wydział Geodezji
Utworzony: 2010-05-12 14:17:39 Ostatnia zmiana: 2014-08-01 08:58:55