Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150099
od 16 czerwca 2003 r.
Informacje » Archiwum Wersja do druku

Informacja o obowiązującej od 1 stycznia 2007r. ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Dot. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2007r. ustawy z dnia 8 września 2006r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. nr 191 poz. 1410)  i zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy, jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciw-pożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Jednostki określone w  art. 15 ust.1 ustawy są wpisywane do rejestru z urzędu.

Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być także, na podstawie art. 15 ust.2 ustawy, społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

W związku z powyższym konieczne jest złożenie przez jednostki, o których mowa w art. 15 ust.2 ustawy wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jednostki wpisywane do rejestru na podstawie złożonego wniosku powinny podać następujące dane:
-         nazwę, siedzibę i adres jednostki,
-         obszar działania jednostki,
-         liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika,
-         wykaz wyposażenia jakim dysponuje jednostka,
-         maksymalny czas dotarcia ratowników tej jednostki na miejsce zdarzenia,
-         numery telefonów kontaktowych

Wpis do rejestru jednostek współpracujących  z systemem uzyskuje się po złożeniu przez te jednostki wniosku i wydaniu przez Wojewodę decyzji o takim wpisie. 

            Dla jednostek, które zostaną wpisane do systemu, istnieje obowiązek na podstawie  art. 17 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy, powiadamiania Wojewody o utracie ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika.


Informację wytworzył: Dariusz Trojanowski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Trojanowski, Data wprowadzenia: 2007-01-03 12:39:36, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Trojanowski, Data publikacji 2007-01-03 12:50:47, Ostatnia zmiana: 2007-01-03 12:50:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1974