Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Architektury i Budownictwa

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15

Parter pok. nr 11,  pok. nr 10

Tel. 2680500 w.553, w554    e-mail: ab@wagrowiec.pl

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o pozwolenie na na rozbiórkę

 

(wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  – Dz.U. z 2015 r.  poz.1146)

 

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

  1) zgodę właściciela obiektu,

  2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

  3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

  4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

  5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

 6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

 

 

Opłaty:

Wg. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783.)

 

Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego          36,0 zł

 

Opłatę należy wnieść przy złożeniu wniosku – wpłata w kasie Urzędu Miejskiego Wągrowiec lub wpłata na konto – aktualny nr konta na stronie www.wagrowiec.eu

 

 

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.2) ustawy o opłacie skarbowej, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie  czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 

Inne wskazówki i uwagi:

 

Podstawa prawna:

§  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) Prawo Budowlane

§  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  – Dz.U. z 2015 r.  poz.1146 )

§  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego ( Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.1131 )

Załączone dokumenty
  wniosek o pozwolenie na rozbiórke (PB-2) (149.5kB)        
  informacje uzupełniajace do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórke oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5) (41kB)        
  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane (PB-3) (82kB)        
Redaktor: Łukasz Lemanski Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa
Utworzony: 2003-08-13 15:25:07 Ostatnia zmiana: 2015-08-28 13:53:48