Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Akty prawa miejscowego

Artykuły
  Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych - Czesławice - Buszewo
  Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych - Plac Dworcowy w Wągrowcu
  Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku
  Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach i rzekach, w granicach powiatu
  Uchwała Rady Powiatu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wagrowieckiego
  Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2014 r.
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu wągrowieckiego
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  Uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalnośći Pożytku Publicznego
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego zmieniająca uchwałę Nr XVI/119/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłatyz a pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2013 r.
  Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki