Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Informacje » Aktualności

Artykuły
  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. dróg i mostów
  Konkurs na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Wągrowcu
  Informacja o wyborze oferty - Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym ...
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i decyzji Wojewody w sprawie inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu
  Skonsultuj - wybierz - zdecyduj - konsultacje w sprawie podziału środków na budżet obywatelski
  Informacja o wyborze oferty - Usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Wągrowieckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wykaz nieruchomości przeznaczej do wydzierżawienia
  Starosta Wągrowiecki podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU
  Informacja z Wydziału Geodezji
  Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Starosty Wągrowieckiego dotyczące sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Wągrowieckiego nr 1/2015
  Wykaz osób, które w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zostały dopuszczone do dalszego etapu konkursu
  Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Konkurs na dyrektora ZOZ w Wągrowcu
  Braki formalne ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. przez organizacje pozarządowe, podlegające uzupełnieniu
  Nabór na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wągrowcu
  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 6 marca 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego spółkom wodnym na 2015 rok
  Stan pojazdów zarejestrowanych na terenie Powiatu Wągrowieckiego na dzień 31.12.2014 r.
  Obwieszczenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Małej Wełny
  Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : "Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu"
  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
  Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym - tzw. "małe granty" w 2015r.
  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu"
  Zarząd Powiatu ogłasza nabór wniosków w roku 2015 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Wierzbowej w Wągrowcu"
  Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
  KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH! Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
  Informacja o przetargu
  Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr 641/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  Zarząd Powiatu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze oraz powołanie Komisji Konkursowej
  UCHWAŁA NR 676/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie
  Informacja dla mieszkańców gminy Mieścisko
  Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku
  KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.
  OBWIESZCZENIE Starosty Wągrowieckiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  I N F O M A C J A w sprawie udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym na 2014 rok
  KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji pn. Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a ronem Pałuckim w Wagrowcu
  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku
  Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr 553/2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. "MAŁYCH GRANTÓW"
  Zapytanie ofertowe - Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania dla Powiatu Wągrowieckiego oraz narzędzi do badania poziomu jego realizacji
  Azbest do likwidacji
  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Damasławek
  Monitoring pasz
  Informacja o obowiązku powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii o uboju zwierząt
  Inicjatywy lokalne
  Komunikat dla organizacji pożytku publicznego
  Wykaz wyznaczonych lekarzy weterynarii do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny na terenie powiatu wągrowieckiego
  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
  Informacja o przeprowadzonej kontroli w ZSP Gołańcz wraz z wystąpieniem kontrolnym
  Informacja dla mieszkańców powiatu
  Starosta Wągrowiecki informuje o potrzebie sprawdzenia przez Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego zgodności zapisów ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Informacja w sprawie ksiąg wieczystych
  Zestawienie nowych obowiązków samorządu województwa
  Informacja o obowiązku posiadania informacji o łańcuchu żywieniowym trzody chlewnej wprowadzonej do rzeźni
  Uruchomienie Nowego Punktu Paszportowego w Gnieźnie