Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » lipiec 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 320/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 319/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu za miesiąc sierpień 2004 r.
  UCHWAŁA NR 318/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ...
  UCHWAŁA NR 317/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu Towarzystwu Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia" w Antoniewie ...
  UCHWAŁA NR 316/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu położonego w miejscowości Skoki obejmującego działkę o numerze ewid. 163/1 w zakresie inwestycji polegającej ...
  UCHWAŁA NR 315/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu położonego w miejscowości Niedźwiedziny obejmującego działkę o numerze ewid. 118/5 w zakresie inwestycji ...
  UCHWAŁA NR 314/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu położonego w miejscowości Skoki obejmującego działkę o numerze ewid. 24/2 w zakresie inwestycji polegającej ...
  UCHWAŁA NR 313/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu położonego w miejscowości Lechlin obejmującego działki nr 161/1, 160, 163/3, 248/3, 155/2 , dla inwestycji ...
  UCHWAŁA NR 312/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działek nr 3162 i nr 3163 położonych w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej dotyczącej wjazdu na posesję
  UCHWAŁA NR 311/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rgielsko - ...
  UCHWAŁA NR 310/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego i bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe na działce nr 201 położonej ...
  UCHWAŁA NR 309/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku gospodarczego na działce nr 11/4 położonej we wsi Łekno
  UCHWAŁA NR 308/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami gminy Mieścisko"
  UCHWAŁA NR 307/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska gminy Mieścisko"
  UCHWAŁA NR 306/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1, pozostającej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno - ...
  UCHWAŁA NR 305/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji 2 zbiorników małej retencji wodnej 110/32m i 20/32 m oraz fosy na granicy działki długości ...
  UCHWAŁA NR 304/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego wraz z wyznaczeniem zasad podziału geodezyjnego na działce nr 137 ...
  UCHWAŁA NR 303/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku obory na działce nr 23 położonej we wsi Toniszewo
  UCHWAŁA NR 302/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Damasławek"
  UCHWAŁA NR 301/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Gąsiorka - ...
  UCHWAŁA NR 300/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w najem hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 299/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Wągrowiecki kredytu długoterminowego
  UCHWAŁA NR 298/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 1280/2 położonej w Skokach - Karolewie dla budowy budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem na ścieki
  UCHWAŁA NR 297/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działek nr 2681 i 2682 położonych w Wągrowcu przy ulicy Spokojnej 8a dotyczącej budowy budynku jednorodzinnego...
  UCHWAŁA NR 296/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działek nr 3171, 3172, 3175, 3176 położonych w Wągrowcu przy ulicy Gnieźnieńskiej 62/64 dotyczącej budowy młyna
  UCHWAŁA NR 295/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4265 położonej w Wągrowcu przy ul. Miłoszewskiego 34 dotyczącej budowy garażu na samochód osobowy ...
  UCHWAŁA NR 294/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4470 położonej w Wągrowcu przy ul. Straszewskiej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 293/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Nataliyi Synyeok - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 292/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Jakubów - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 291/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Buksakowskiego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 290/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska gminy Damasławek"
  UCHWAŁA NR 289/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołańcz"
  UCHWAŁA NR 288/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gołańcz"
  UCHWAŁA NR 287/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 5144/3 położonej w Wągrowcu przy ul. Straszewskiej, ks. Zenona Willi dotyczącej budowy budynku ...
  UCHWAŁA NR 286/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego i zbiornika ...
  UCHWAŁA NR 285/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 12/3 położonej w Sławie Wlkp. dla budowy budynku rozładowni samochodów rzepaku
  UCHWAŁA NR 284/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku gospodarczego powiązanego funkcjonalnie z istniejącym zakładem masarskim i projektowaną...
  UCHWAŁA NR 283/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Gąsiorka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 282/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4599 położonej w Wągrowcu przy ul. Żeglarskiej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  UCHWAŁA NR 281/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4926 położonej w Wągrowcu przy ul. Wiosennej, Letniej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego ...
  UCHWAŁA NR 280/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej lokalizacji przyłącza energetycznego i wodociągowego do działek nr 106/1 i 106/2 w ...
  UCHWAŁA NR 279/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej rozbudowy budynku gospodarczego na działce nr 22 położonej we wsi Rudnicze
  UCHWAŁA NR 278/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przebudowy budynku mieszkalnego na działce nr 129 położonej we wsi Pawłowo Żońskie
  UCHWAŁA NR 277/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4277 położonej w Wągrowcu przy ul. Przybyszewskiego 12 dotyczącej budowy budynku gospodarczego na ...
  UCHWAŁA NR 276/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4278 położonej w Wągrowcu przy ul. Przybyszewskiego 10 dotyczącej budowy budynku gospodarczego na ...