Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2011 » marzec 2011

Artykuły
  UCHWAŁA NR 46/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 45/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dróg dojazdowych do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Miłosławice gm. Mieścisko
  UCHWAŁA NR 44/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 43/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania PBP i ZOZ za 2010 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
  UCHWAŁA NR 42/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 41/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
  UCHWAŁA NR 40/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2011r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
  UCHWAŁA NR 39/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2011r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia kredytu dla ZOZ w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 38/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok
  UCHWAŁA NR 37/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 marca 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy