Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2010

Artykuły
  UCHWAŁA NR II / 18/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 grudnia 2010r. w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości(...)
  UCHWAŁA NR II / 17/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia liczby przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR II / 16/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR II / 15/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
  UCHWAŁA NR II / 14/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
  UCHWAŁA NR II / 13/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR II / 12/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR II/11/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/10/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej (...)
  UCHWAŁA NR II/7/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR II/6/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR I/5/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR I/4/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wicestarosty
  UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Starosty Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XLVII / 316/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr.zmiany uchwały Nr XXXIX /254/ 2010 w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2010 roku
  UCHWAŁA NR XLVII / 315/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr. uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLVII / 314/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr.zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010r.
  UCHWAŁA NR XLVII / 313/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
  UCHWAŁA NR XLVII / 312/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zajętej pod drogę powiatową, położoną w miejscowości Panigródz gm. Gołańcz
  UCHWAŁA NR XLVII / 311/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr. "Programu współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"
  UCHWAŁA NR XLVII / 310/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr.trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  UCHWAŁA NR XLVII / 309/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dzieci, osób pełnolet. lub ich rodziców, a także opiekunów prawn. lub kuratorów z opłat(...)
  UCHWAŁA NR XLVII / 308/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr.określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
  UCHWAŁA NR XLVII / 307/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 listopada 2010 roku w spr. trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych(...)
  UCHWAŁA NR XLVI/ 306/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR XLV/ 305/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR XLV/ 304/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy dot. postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta ds. płac.-księg.
  UCHWAŁA NR XLV/ 303/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia w związku ze stratami
  UCHWAŁA NR XLV/ 302/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zarządzania drogą powiatową - ul. Lipową w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLV/ 301/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego do kategorii dróg powiatowych
  UCHWAŁA NR XLV/ 300/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  UCHWAŁA NR XLV/ 299/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych
  UCHWAŁA NR XLV/ 298/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w spr. wyraż. zgody na wspólną realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej polegającego na organizacji III Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego
  UCHWAŁA NR XLV/ 297/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLV/ 296/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia rodzinnej placówki opiekuńczo wychowawczej w Skokach
  UCHWAŁA NR XLV/ 295/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w sferze działań ośrodka adopcyjno- opiekuńczego.
  UCHWAŁA NR XLIV / 294 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  UCHWAŁA NR XLIV/ 293 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR XLIV/ 292/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych (...)
  UCHWAŁA NR XLIV / 291 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi(...)
  UCHWAŁA NR XLIII / 290 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR XLIII/ 289 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezp. spłaty długoterminowych: pożyczki, kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze procedury przetargowej
  UCHWAŁA NR XLIII / 288 /2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  UCHWAŁA NR XLIII / 287 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLIII / 286 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ w ramach PUP w Wągrowcu, ze środków Funduszu Pracy (...)
  UCHWAŁA NR XLIII / 285 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim gwarantowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu za 2009 rok
  UCHWAŁA NR XLIII / 284 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia analizy o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim gwarantowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu za 2009 rok.
  UCHWAŁA NR XLII/283/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XLII / 282/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XLII / 281 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przeb.wykonania planu(...)
  UCHWAŁA NR XLII / 280 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok.
  UCHWAŁA NR XLII/ 279/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30.03.2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Pow.Wągrowieckiego na 2004-2013
  UCHWAŁA NR XLII / 278 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLII / 277 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLII / 276 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zajętej pod drogę powiatową, położoną w miejscowości Żelice gm. Wągrowiec
  UCHWAŁA NR XLI / 275 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa (...)
  UCHWAŁA NR XLI / 274 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR XLI / 273 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR XLI / 272 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego za 2009 rok.
  UCHWAŁA NR XLI / 271 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu działań wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
  UCHWAŁA NR XLI/270/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XLI / 269 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego P.Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XLI /268 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XLI/ 267 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie
  UCHWAŁA NR XLI / 266 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej, który w wyborach uzyskał kolejno największa liczbę głosów, w miejsce radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XL / 265 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR XL / 264 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2009
  UCHWAŁA NR XL / 263 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wągrowiecki projektu "Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji[...]"
  UCHWAŁA NR XL / 262/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XL / 261/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wapno na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XL / 260/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XL / 259 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Mieścisko na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XL / 258 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  UCHWAŁA NR XL/257/2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 marca 2010roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XXXIX / 256 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  UCHWAŁA NR XXXIX / 255 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXXVIII / 254 / 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2010 roku
  UCHWAŁA NR XXXVIII /253/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 stycznia 2010 roku.w sprawie powierzenia Powiatowi Nakielskiemu realizacji zadania dotyczącego zimowego utrzymania odcinka drogi powiatowej 1553P na odcinku od drogi wojewódzkiej 19
  UCHWAŁA NR XXXVIII /252 /2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  UCHWAŁA NR XXXVIII /251 /2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 stycznia 2010 roku. W sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
  UCHWAŁA NR XXXVIII /250/ 2010 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 stycznia 2010. W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok.