Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2009

Artykuły
  Uchwała Nr XXXVII/249/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok
  Uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009
  Uchwała Nr XXXVII/247/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
  Uchwała Nr XXXVII/245/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
  Uchwała Nr XXXVII/244/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ...
  Uchwała Nr XXXVII/243/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXXVII/242/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie
  Uchwała Nr XXXVII/241/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała Nr XXXVII/240/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
  Uchwała Nr XXXVI/239/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVI/238/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  Uchwała Nr XXXVI/237/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009 roku w spr. kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki
  Uchwała Nr XXXVI/236/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009 roku w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświat. prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia"
  Uchwała Nr XXXVI/235/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009 roku w spr. zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXXVI/234/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXXVI/233/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXXV/232/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/179/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełn.
  Uchwała Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu "Multimodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Młodzieży"
  Uchwała Nr XXXV/230/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu "Kibice Euro 2012"
  Uchwała Nr XXXV/229/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu "Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu"
  Uchwała Nr XXXV/228/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie "Programu współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok"
  Uchwała Nr XXXV/227/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe
  Uchwała Nr XXXV/226/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/207/2009 z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty pożyczki, kredytu
  Uchwała Nr XXXV/224/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych: pożyczki, kredytu
  Uchwała Nr XXXV/223/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych
  Uchwała Nr XXXIV/222/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXXIV/221/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXXIV/220/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
  Uchwała Nr XXXIV/219/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXIII/218/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXIII/217/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Szczucin w związku z powodzią
  Uchwała Nr XXXIII/216/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie
  Uchwała Nr XXXIII/215/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu na prace konserwatorskie
  Uchwała Nr XXXIII/214/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skokach na prace konserwatorskie
  Uchwała Nr XXXIII/213/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie
  Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX /179/ 2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków PFRON
  Uchwała Nr XXXIII/211/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Uchwała Nr XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie nawiązania współpracy z Rejonem Czerwonoarmijskim na Ukrainie
  Uchwała Nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXXII/205/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wągrowiecki do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej
  Uchwała Nr XXXII/203/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim gwarantowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu za 2008 rok
  Uchwała Nr XXXII/201/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia analizy o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim gwarantowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu za 2008 rok
  Uchwała Nr XXXII/200/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXXI/199/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy
  Uchwała Nr XXXI/198/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Uchwała Nr XXXI/197/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXI/196/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora ZOZ w Wągrowcu
  Uchwała Nr XXXI/195/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej
  Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Uchwała Nr XXX/193/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXX/192/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego za 2008 rok
  Uchwała Nr XXX/191/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania do realizacji Gminie Wągrowiec zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1610 na odcinku Sienno - Przysieczyn"
  Uchwała Nr XXX/190/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Uchwała Nr XXX/189/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
  Uchwała Nr XXX/188/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI /164/ 2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
  Uchwała Nr XXX/187/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013
  Uchwała Nr XXX/186/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu w 2008r.
  Uchwała Nr XXX/185/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie za 2008 r
  Uchwała Nr XXX/184/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXIX/183/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXIX/182/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  Uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie
  Uchwała Nr XXIX/179/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2009 roku
  Uchwała Nr XXIX/178/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Rodziny i Dziecka na lata 2009-2013
  Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała Nr XXVIII/176/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXVIII/175/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Stanisława Bpa i M. w Lechlini
  Uchwała Nr XXVII/174/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  Uchwała Nr XXVII/173/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią
  Uchwała Nr XXVII/172/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  Uchwała Nr XXVII/171/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji
  Uchwała Nr XXVII/170/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji
  Uchwała Nr XXVII/169/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów
  Uchwała Nr XXVII/168/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok
  Uchwała Nr XXVII/167/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów