Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2015

Artykuły
  UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Miasta i Gminy Gołańcz
  UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (I)"
  UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/54/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie na prace konserwatorskie
  UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
  UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu wągrowieckiego za 2014 rok
  UCHWAŁA NR IX/58/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Mieścisko zadania zarządzania drogą powiatową 1694P na odcinku 2,5 km, Gołaszewo - granica woj. Kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.)
  UCHWAŁA NR VIII/56/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
  UCHWAŁA NR VIII/55/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 maja 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
  UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 maja 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR VII/52/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim"
  UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko
  UCHWAŁA NR VII/48/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania
  UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania
  UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania
  UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wągrowiec na realizację zadania
  UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wapno na realizację zadania
  UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia
  UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Za-jęciowej w Wapnie
  UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
  UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2015 roku
  UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2014
  UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok
  UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"
  UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w Stowarzyszeniu KOMUNIKACJA
  UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2014
  UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Wągrowieckim za 2014 rok
  UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 luty 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/99 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
  UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi dot. naruszenia przepisów Kodeksu pracy przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dodatków do wynagrodzenia, za godziny ponadwymiarowe (...)
  UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok