Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2008 » styczeń 2008

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 213/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA Nr 212/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu do ...
  UCHWAŁA Nr 211/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu na ...
  UCHWAŁA Nr 210/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 212015P - ulica Boisko w Damasławku, na długości 770 m
  UCHWAŁA Nr 209/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy ...
  UCHWAŁA Nr 208/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rzecz Publicznej Biblioteki ...
  UCHWAŁA Nr 207/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy ...
  UCHWAŁA Nr 206/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 205/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kościuszki w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 204/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Bieleckiego i Pani Agnieszki Suska, do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w rokowaniach o ustalenie odszkodowania
  UCHWAŁA Nr 203/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 203a/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu za 2008 r.
  UCHWAŁA Nr 202/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia w 2008 r. dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.
  UCHWAŁA Nr 201/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu na ...
  UCHWAŁA Nr 200/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Wągrowcu artykułów zakupionych ze środków ...
  UCHWAŁA Nr 199/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - "Multimodalne Centrum ...
  UCHWAŁA Nr 198/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów poniesionych przez Miasto i Gminę Gołańcz na ...
  UCHWAŁA Nr 197/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna ...
  UCHWAŁA Nr 196/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok
  UCHWAŁA Nr 195/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok
  UCHWAŁA Nr 194/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 11 ...
  UCHWAŁA Nr 193/2008 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów poniesionych przez Gminę Mieścisko na realizację ...