Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2009 » styczeń 2009

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 356/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu
  UCHWAŁA Nr 354/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  UCHWAŁA Nr 353/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
  UCHWAŁA Nr 352/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 351/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA Nr 350/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do zdjęcia z ewidencji środków trwałych i przekazania Gminie Miejskiej Wągrowiec nakładów finansowych
  UCHWAŁA Nr 349/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA Nr 348/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA Nr 347/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 346/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 345/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 r.
  UCHWAŁA Nr 344/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 342/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2009 rok
  UCHWAŁA Nr 341/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym
  UCHWAŁA Nr 340/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 339/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 338/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA Nr 337/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 336/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 335/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 334/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 333/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 332/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 331/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Priorytetu IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie"
  UCHWAŁA Nr 330/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu zamówienia publicznego na realizację zajęć z kreatywnego myślenia
  UCHWAŁA Nr 329/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu zamówienia publicznego na realizację zajęć dodatkowych z j.obcego
  UCHWAŁA Nr 328/2009 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu zamówienia publicznego na realizację zajęć dodatkowych