Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2011

Artykuły
  UCHWAŁA NR XIII /93/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XIII /92/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XIII /91/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2012 – 2022
  UCHWAŁA NR XIII /89/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XII/80/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
  UCHWAŁA NR XIII /88/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XII /87/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR XII /86/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021
  UCHWAŁA NR XII /85/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2012 roku
  UCHWAŁA NR XII /84/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu
  UCHWAŁA NR XII /83/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym
  UCHWAŁA NR XII /82/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  UCHWAŁA NR XII /81/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  UCHWAŁA NR XII /80/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków PFRON
  UCHWAŁA NR XI /79/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR XI /78/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021
  UCHWAŁA NR XI /77/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2011r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  UCHWAŁA NR XI /76/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów
  UCHWAŁA NR X /75/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR X /74/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021
  UCHWAŁA NR X /73/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki
  UCHWAŁA NR X /72/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR X /71/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej polegającego na organizacji IV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego
  UCHWAŁA NR X /70/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Miasta i Gminy Gołańcz
  UCHWAŁA NR X /69/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do realizacji projektu konkursowego "Profesjonalna kadra"
  UCHWAŁA NR X /68/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR IX /67/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/211/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu oraz flagi Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR IX /66/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR IX /65/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011 - 2020"
  UCHWAŁA NR IX /64/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
  UCHWAŁA NR VIII /63/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze
  UCHWAŁA NR VIII /62/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR VIII /61/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021
  UCHWAŁA NR VIII /60/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze procedury przetargowej
  UCHWAŁA NR VIII /59/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania
  UCHWAŁA NR VIII /58/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2014
  UCHWAŁA NR VIII /57/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków PFRON
  UCHWAŁA NR VIII /56/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  UCHWAŁA NR VIII /55/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
  UCHWAŁA NR VIII /54/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
  UCHWAŁA NR VIII /53/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2010 rok.
  UCHWAŁA NR VIII /52/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR VIII /51/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/118/2000 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2000 r.
  UCHWAŁA NR VII /50/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz Starostę Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR VII /49/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR VI /48/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR VI /47/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  UCHWAŁA NR VI /46/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Wągrowiec
  UCHWAŁA NR VI /45/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Mieścisko
  UCHWAŁA NR VI /44/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na prace konserwatorskie
  UCHWAŁA NR VI /43/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR VI /42/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR VI /41/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Wągrowieckim za 2010 rok
  UCHWAŁA NR VI /40/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2010 rok
  UCHWAŁA NR VI /39/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR VI /38/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie
  UCHWAŁA NR V /37/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR V /36/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  UCHWAŁA NR V /35/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania
  UCHWAŁA NR V /34/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Mieścisko na realizację zadania
  UCHWAŁA NR V /33/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania
  UCHWAŁA NR V /32/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
  UCHWAŁA NR V /31/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2011 roku
  UCHWAŁA NR V /30/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Wągrowieckiego za rok 2010
  UCHWAŁA NR V /29/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR IV /28/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR IV /27/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011 – 2021
  UCHWAŁA NR IV /26/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR IV /25/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR IV /24/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR III / 23/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 stycznia 2011r. w spr.powołania Komisji Statutowej i wyboru jej Przewodniczącego
  UCHWAŁA NR III / 22/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 stycznia 2011r. w spr. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach POKL pod nazwą "Cudze chwalicie - Pałuk nie znacie"
  UCHWAŁA NR III / 21/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 stycznia 2011r. w spr.zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX (...)
  UCHWAŁA NR III / 20/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 stycznia 2011r. w spr. delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  UCHWAŁA NR III / 19/ 2011 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 stycznia 2011r. w spr. przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok