Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Komunikacji » Rejestracja pojazdów Wersja do druku

Rejestracja pojazdów

Podstawa prawna:

-   rozdział 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.  z 2012 r. poz. 1137 z zm.),

-   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 186, poz. 1322 z zm.),

-   rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. nr 137, poz. 968 z zm.).

 

Pobranie opłat:

-   art. 75, ust. 2 i art. 77, ust. 3, art. 78a ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

 

Wysokość opłat:

-   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. nr 230, poz. 2302 z zm.),

-   §  6, ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. nr 285, poz. 2856),

-   rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 59, poz. 421).

 

Termin załatwienia:

do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku,

 

Wzór wniosku:

druk wniosku w sprawie:

-   zarejestrowania czasowego lub stałego pojazdu, wyrejestrowania pojazdu,

-   wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, 

-   zgłoszenia zmian stanu faktycznego zawartych w dowodzie rejestracyjnym,

-   zgłoszenia zbycia pojazdu,

-   nadania cech identyfikacyjnych,

-   czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

-   zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,

dostępne w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale rejestracji pojazdów.

 

Opłaty związane z rejestracją pojazdów można wnieść:

-   w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5,  lub

-   na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  nr  60 1320 1351 2222 1111 2000 0001

 

Uwagi:

 

Strona dokonująca czynności oraz właściwość organu:

rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, osoby prawnej lub fizycznej - której powierzono pojazd starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę).

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym:

należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Informację wytworzył: Andrzej Ratajczak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kinga Basiura, Data wprowadzenia: 2013-11-22 08:35:38, Zatwierdził do publikacji: Kinga Basiura, Data publikacji 2013-11-22 08:36:02, Ostatnia zmiana: 2013-11-22 08:36:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1655