Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150101
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Architektury i Budownictwa Wersja do druku

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15

Parter pok. nr 11,  pok. nr 10

Tel. 2680500 w.553, w554    e-mail: ab@wagrowiec.pl

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o pozwolenie na na rozbiórkę

 

(wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  – Dz.U. z 2015 r.  poz.1146)

 

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

  1) zgodę właściciela obiektu,

  2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

  3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

  4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

  5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

 6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

 

 

Opłaty:

Wg. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783.)

 

Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego          36,0 zł

 

Opłatę należy wnieść przy złożeniu wniosku – wpłata w kasie Urzędu Miejskiego Wągrowiec lub wpłata na konto – aktualny nr konta na stronie www.wagrowiec.eu

 

 

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.2) ustawy o opłacie skarbowej, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie  czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 

Inne wskazówki i uwagi:

 

Podstawa prawna:

§  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) Prawo Budowlane

§  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  – Dz.U. z 2015 r.  poz.1146 )

§  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego ( Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.1131 )

Załączone dokumenty
  wniosek o pozwolenie na rozbiórke (PB-2) (149.5kB) pobierz pokaż
  informacje uzupełniajace do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórke oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5) (41kB) pobierz pokaż
  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane (PB-3) (82kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Wydział Architektury i Budownictwa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-08-13 15:25:07, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-08-13 15:26:06, Ostatnia zmiana: 2015-08-28 13:53:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8739