Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu » Inicjatywy lokalne Wersja do druku

Inicjatywy lokalne

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) wprowadziła nową formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Rada Powiatu Wągrowieckiego wypełniając ustawowy obowiązek przyjęła w dniu 10 listopada 2010r. uchwałę Nr XLVII/310/2010 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Mieszkańcy powiatu wągrowieckiego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w następujących zakresach:

-    działalności wspomagającej rozwój wspólnot: społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność j. s. t.;

-    działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;

-    edukacji oświaty i wychowania;

-    działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;

-    ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;

-    porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioskowane zadania muszą jednak mieścić się w zadaniach powiatu.

Zobowiązanie wnioskodawcy w ramach wykonywania zadania może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Należy podkreślić, że w ramach realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej nie następuje bezpośrednie przekazanie środków finansowych (dotacji) mieszkańcom!

Wnioski należy składać do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

                                                                                                                                                                        Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Załączone dokumenty
  Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (54kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 do uchwały - Wniosek (63kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 do uchwały - sprawozdanie (46.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kinga Basiura, Data wprowadzenia: 2011-03-02 07:42:20, Zatwierdził do publikacji: Kinga Basiura, Data publikacji 2011-03-02 07:43:11, Ostatnia zmiana: 2013-03-05 08:01:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1256