Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH Wersja do druku

WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 721 ze zmianami)

NIEZBĘDNY FORMULARZ
:  wniosek (do pobrania na stronie www.bip.wagrowiec.pl)

UWAGA: z wnioskiem może wystąpić jedynie właściwy zarządca drogi

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu – 3 egz.
2. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.
3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 5 egz.
4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa  w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) aktualnym na dzień opracowania projektu.
6. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
·        linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
·        przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
7. Opinie:
·        ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
·        dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani;
·        właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych;
·        dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
·        dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych;
·        właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów;
·        właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej;
·        innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.
8. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
9. Opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

II. WYSOKOŚĆ OPŁAT

Starosta w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) są zwolnieni z opłaty skarbowej. 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.721 ze zmianami) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje sięw terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 15 Wągrowiec, pokój nr 3, tel. 067 26 80 542

VI. SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 3, tel. 067 26 80 542

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 8:00 – 14:00

Załączone dokumenty
  wniosek - wzor (32.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Trojanowski, Data wprowadzenia: 2007-06-05 14:23:13, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Trojanowski, Data publikacji 2007-06-05 14:28:01, Ostatnia zmiana: 2009-06-16 09:39:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4739