Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Kategorie
  EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (1)
  POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (1)
  POWIATOWY ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (1)
  ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI (1)
  NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POD ZABUDOWANIAMI I DZIAŁEK EMERYTALNYCH, KTÓRE WCHODZIŁY W SKŁAD GOSPODARSTW R (1)
  ODPŁATNE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (1)
  SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ (1)
  UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA (1)
  AKTUALIZACJA I NALICZANIE OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (1)
  PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA i POWIATU W TRWAŁY ZARZĄD (1)
  ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE OBCIĄŻEŃ Z DZIAŁÓW III I IV KSIĄG WIECZYSTYCH (1)
  ZAŚWIADCZENIA O ISTNIENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (1)
  ZAŚWIADCZENIA O ISTNIENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO, MAJĄTKU ZIEMSKIEGO LUB ZAKŁADU PRACY BĘDĄCYCH W CZASIE OKUPACJI POD ZARZĄDEM NIE (1)
  GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW (1)
  WYŁACZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ (1)
  WPROWADZANIE ZMIAN W OPERACIE EWIDECJI GRUNTÓW - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTU (1)
  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA i POWIATU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ I W PRZETARGU (1)
  PRZETARG (1)
  WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH (1)
Artykuły
  Informacja o wyniku przetargu
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Starosta Wągrowiecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Starężynie
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i decyzji Wojewody w sprawie inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - LOKALU PRZEZNACZONEGO DO WYNAJĘCIA
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
  Starosta Wągrowiecki podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Informacja o ewidencji gruntów i budynków w obrębie gminy Mieścisko
  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 6 marca 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w Wągrowcu
  Informacja o przetargu
  OBWIESZCZENIE Starosty Wągrowieckiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji pn. Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a ronem Pałuckim w Wagrowcu
  Informacja
  Obwieszczeniu o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu
  Wykaz nieruchomości - lokalu przeznaczonego do wynajęcia
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Damasławek
  INFORMACJA W SPRAWIE KSIĄG WIECZYSTYCH
  WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  ZESPÓŁ D/S GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI