Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » POWIATOWY ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Wersja do druku

POWIATOWY ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

I.Miejsce załatwiania:

 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15

62-100    Wągrowiec

pok. nr 5 (parter)

tel. (67) 26-80-541

e-mail: geodezja@wagrowiec.pl

 

 

II.Godziny przyjęć interesantów:

 

w poniedziałki  8.00 - 16.00

od wtorku do piątku  8.00 - 14.00

 

 

III.Zespół

 

  1. Wiesława Lewandowska 

IV.Zakres usług

 

Powiatowy  Zespół  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej  koordynuje uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

 

Treść  uzgodnienia wyrażana  jest  w  formie  opinii  wydawanej  z  upoważnienia starosty  przez  przewodniczącego zespołu.

 

Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

 

 

V.Wnioski

 

Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 

Do wniosku należy  dołączyć niżej  wymienione dokumenty:

      1)  3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej "projektem",

   

     2)  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja ustalenia lokalizacji  inwestycji celu  publicznego lub wypis i  wyrys z planu zagospodarowania  terenu,

  

      3)  warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,

  

      4)  orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,

    

      5) opłacone pełnomocnictwo w przypadku upoważnionego przedstawiciela.

 

VI.Opłaty

 

według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r.  w sprawie wysokości opłat  za  czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) oraz według Zarządzenia Starosty Wągrowieckiego Nr 9 z dnia 12 listopada 2001r.

 

Uwaga ! Pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o  uzgodnieniu.

Opłaty bez prowizji – Bank  Pocztowy w Wągrowcu, ul. Pocztowa 12

W pozostałych bankach pobierana jest prowizja.

 

VII. Terminy załatwiania 

 

Opinię wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni.

 

VIII.Podstawa  prawna

 

  1. Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne  z 17 maja 1989 r.( Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji  projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
  3. Rozporządzenie  w sprawie wysokości opłat  za  czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r (Dz. U. Nr 37, poz. 333) 
  4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  5. Utawa  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 

Załączone dokumenty
  Wniosek UDP (274.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-08-05 13:16:17, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-08-05 13:16:58, Ostatnia zmiana: 2014-08-01 08:59:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5145